Hava Durumu

Bursa Gürsu'da Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ihalesi

İlan Numarası ILN01893806
İlan Türü İhale
İlan Giriş Tarihi: 19.09.2023 00:01
Bursa İli Gürsu İlçesinde İstiklal Mahallesi Taşköprü Sokak 212 Ada 7-8 Parselde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Yapılması İşi

                                               Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası : 2023/984314
İşin Adı : Bursa İli Gürsu İlçesinde İstiklal Mahallesi, Taşköprü Sokak, 212 Ada 7-8 Parselde ‚Bebek Ve Çocuk Kütüphanesi Yapılması İşi’
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Zafer Mh.Beşevler Cd. N: 5 16580
b) Telefon ve faks numarası : 2243715000 - 2243715014
c) Elektronik posta adresi : seldacanlioglu@gursu.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.gursu.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Rekonstrüksiyon yapım işidir.
b) Yapılacağı Yer : Bursa ili Gürsu İlçesinde İstiklal Mahallesi, Taşköprü Sokak, 212 Ada 7-8 Parseldeki taşınmaz.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (Üç Yüz Elli) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Gürsu Belediyesi Toplanı Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.10.2023 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 4.1.1.1.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.     
4-1-2) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4-1-3 Şekli ve İçeriği Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.     
4-1-4 İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen kriterler.
4-1-5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığını Beyannamesi
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.8. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1.1.a maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %60  [1] oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.2.Personel durumuna ilişkin belgeler
1. 1 Adet       Teknik Personel          Restoratör Mimar        5 yıl tecrübeli
2. 1  Adet       Teknik Personel        İnşaat Müh.veya İnşaat Tek.  5 yıl tecrübeli
3.  1 Adet      Teknik Personel         Makine Müh.veya Tek.          5 yıl tecrübeli
4   1 Adet      Teknik Personel        Elektrik Müh.veya Tek.            5 yıl tecrübeli
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, ““(B) Üstyapı (Bina) Grubu İşler I. Grup İşleri” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına gör/] belirlenecektir.
6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.]
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 620,00 TL. [Altı Yüz Yirmi Türk Lirası.] karşılığı [aynı adresten] satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar [Gürsu Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Birimi]adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.
#ilangovtr
Basın No ILN01893806
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.